Free delivery from 200,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list
Polska-Niemcy 1945-2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie

Polska-Niemcy 1945-2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie

  • Witold M. Góralski ( red )
  • Polska-Niemcy 1945-2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie
  • Publication date: 2007
  • Pages: 396
  • Soft cover
  • Format: 15 x 24 cm
wersja językowa
5,00 zł
incl. VAT / szt.
14 days for easy returns
This product is not available in a stationary store
Safe shopping

W ostatniej z cyklu publikacji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na temat stosunków polsko-niemieckich autorzy zajęli się analizą aktualnego stanu tych stosunków pod kątem z jednej strony trudnej przeszłości, z drugiej – sukcesów w procesie porozumienia i pojednania, które zostało oparte na trwałych podstawach prawnomiędzynarodowych.Spis treści: 

 

Część I - Studia
 

Adam Daniel Rotfeld


Niemcy–Polska–Rosja (Refleksje o przeszłości, współczesności i przyszłości) (s. 19)

Wprowadzenie 
1. Geneza sprawy niemieckiej 
2. Okres odprężenia 
3. Kontekst europejski 
4. Transformacja 
5. Zmiana postaw politycznych 
6. Między Rosją a Niemcami 
7. Perspektywy 
Uwagi końcowe 

Władysław Czapliński


Polskie pozycje prawne wobec Niemiec popoczdamskich w świetle prawa międzynarodowego. Agresja–terytorium–obywatelstwo (s.37)

Wprowadzenie 
1. Odpowiedzialność Niemiec jako agresora za bezprawne wszczęcie i prowadzenie wojny 
1.1. Legalność wszczęcia i prowadzenia wojny według prawa międzynarodowego obowiązującego w 1939 r. 
1.2. Zasady odpowiedzialności międzynarodowej 
1.3. Reparacje wojenne po II wojnie światowej 
1.3.1. Nowa koncepcja reparacji wojennych w odniesieniu do Niemiec 
1.3.2. Niemieckie reparacje wojenne na rzecz zwycięskich mocarstw 
2. Polskie pozycje prawne w sprawach terytorialnych 
2.1. Niemieckie pozycje prawne. Wykładnia doktrynalna 
2.2. Polskie pozycje prawne. Wykładnia doktrynalna 
2.3. Dalsze umowy z Niemcami potwierdzające uznanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej 
3. Problem obywatelstwa w stosunkach polsko-niemieckich 
3.1. Regulacja prawna obywatelstwa niemieckiego 
3.2. Obywatelstwo NRD 
3.3. Reforma prawa o obywatelstwie w RFN 
3.4. Ocena zgodności prawa o obywatelstwie RFN z powszechnym prawem międzynarodowym, a także ze zobowiązaniami międzynarodowymi RFN. Polskie pozycje prawne 
3.5. Konkluzja końcowa odnośnie do problematyki obywatelstwa 

Witold M. Góralski


Polska racja stanu a odprężenie w Europie. Normalizacja stosunków między Polską a RFN w latach 1970–1977 (s. 77)

Wprowadzenie 
1. Geneza odprężeniowej regulacji stosunków europejskich  
2. Polska racja stanu a negocjacje w sprawie układu normalizacyjnego z RFN 
2.1. Zbliżenie. Założenia socjaldemokratycznej polityki wschodniej  
2.2. Mandat negocjacyjny. Przesłanki polityczne i prawne polskiego stanowiska
2.3. Polska koncepcja układu normalizacyjnego
3. Zawarcie układu z 7 grudnia 1970 r. Kompromis czy porażka? 
4. Konfrontacja dwóch racji stanu na tle układu normalizacyjnego z 1970 r. 
4.1. Pozycje prawne RFN po zawarciu układu z 1970 r. 
4.2. Polskie pozycje prawne dotyczące granicy i byłych obszarów wschodnich Rzeszy Niemieckiej w świetle umowy poczdamskiej 
4.3. Wzmocnienie polskich pozycji prawnych po zawarciu układu z 1970 r. 
5. Dorobek procesu normalizacji w okresie odprężenia i współpracy między PRL a RFN 
5.1. Spór o program regulacji stosunków wzajemnych 
5.2. Efekty i słabości normalizacji w stosunkach PRL–RFN w latach 1972–1977 
6. Polska racja stanu a proces normalizacji stosunków między PRL a RFN w warunkach odprężenia i współpracy 


Jan Barcz


Podstawy prawne stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami (s. 113)

Uwagi wstępne 
1. W przededniu zjednoczenia Niemiec 
1.1. Sprecyzowanie problemu 
1.2. Problem praw i odpowiedzialności czterech mocarstw wobec Berlina i Niemiec jako całości
1.3. Zagadnienie podmiotowości prawnomiędzynarodowej państwa niemieckiego 
1.4. Stanowisko prawne RFN wobec granicy polsko-niemieckiej 
1.5. Odzwierciedlenie w prawie wewnętrznym RFN jej ówczesnego stanowiska w sprawie statusu granicy polsko-niemieckiej 
1.6. Wnioski wynikające z procesu jednoczenia się Niemiec 
2. Traktat „2+4” a status prawny granicy Polski ze zjednoczonymi Niemcami 
2.1. Postanowienia traktatu dotyczące granicy polsko-niemieckiej 
2.2. Położenie kresu tzw. zastrzeżeniu związanemu z traktatem pokoju
3. Znaczenie traktatu o potwierdzeniu istniejącej granicy polsko-niemieckiej 
4. Skuteczność postanowień w sprawie granicy w niemieckim prawie wewnętrznym 
5. Konkretyzacja podstaw prawnych stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami – „duży” traktat bilateralny 
5.1. Uwarunkowania 
5.2. Zasadnicze postanowienia 
5.3. Problem ochrony mniejszości narodowych  
5.4. Problem świadczeń dla byłych robotników przymusowych 
5.5. Problem przywłaszczeń dokonanych przez Polskę na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
Podsumowanie 


Anna Wolff-Powęska


Polska racja stanu w procesie normalizacji stosunków z Niemcami  warunkach wolności i demokracji (s.159)

Wprowadzenie 
1. Przesłanki i klimat ideowy przełomu w relacjach z Niemcami 
1.1. Geneza ideowego przełomu w relacjach z Niemcami 
1.2. Znaczenie soborowej inspiracji dla polsko-niemieckiego pojednania  
2. Racja porozumienia i pojednania. Lata 1990–1998 
2.1. Polsko-niemieckie zbliżenie 
2.2. Tworzenie podstaw polsko-niemieckiego porozumienia 
2.3. Polsko-niemieckie pojednanie przesłanką porozumienia 
2.4. Europeizacja polskiej drogi do porozumienia z Niemcami  
2.5. Pierwsze zakłócenia w polsko-niemieckim dialogu porozumienia i pojednania
2.6. Odrodzenie antyniemieckiej opozycji  
3. Polska polityka bliskiego dystansu w latach 1998–2004 
3.1. Nowe aspekty polsko-niemieckiego dialogu politycznego
3.2. Ofensywa antyniemieckiej opozycji 
3.3. Narastanie sprzeczności politycznych w stosunkach z Niemcami 
3.4. Pamięć i historia jako źródło nieporozumień i konfliktów 
4. Konflikt odmiennych interesów 
4.1. Negacja polityki porozumienia, współpracy i partnerstwa w stosunkach z Niemcami  
4.2. Poszukiwania nowej racji stanu na rozdrożu 
5. Refleksja nad polską racją stanu wobec Niemiec 

 

Bogdan Koszel


Stosunki Polska–Niemcy a bezpieczeństwo europejskie (s. 211)

1. Wprowadzenie do polsko-niemieckiego konfliktu w sferze bezpieczeństwa europejskiego 
2. Determinanta bezpieczeństwa europejskiego w relacjach PRL–RFN 
2.1. Instytucjonalizacja podziału Niemiec a bezpieczeństwo europejskie  
2.2. RFN wobec polskich inicjatyw obniżenia napięcia w Europie Środkowej
2.3. RFN wobec odprężenia w stosunkach europejskich 
2.4. Radziecki demontaż polityki odprężeniowej a relacje między Warszawą a Bonn
2.5. RFN wobec planu Jaruzelskiego
3. Rola RFN w procesie akcesji Polski do NATO
3.1. Niemiecki sceptycyzm wobec poszerzenia NATO na Wschód
3.2. Partnerstwo dla Pokoju a Rosja 
3.3. Niemieckie dyskusje polityczne wokół rozszerzenia NATO 
3.4. Problem rozszerzenia NATO a rosyjskie interesy w Europie 
3.5. Przełom w procesie rozszerzania NATO na Wschód 
3.6. Epilog rozszerzania NATO w wydaniu niemieckim  
4. Interesy narodowe Polski i RFN a europeizacja Rosji 
4.1. Między polityką a gospodarką. Nowy wymiar relacji niemiecko-rosyjskich 
4.2. Stosunki Polska–RFN–Rosja pod rządami partii konserwatywnych 
4.3. Polityka wschodnia RFN a niemiecka prezydencja w UE
4.4. Polsko-rosyjskie dylematy w unijnych ramach 
5. Czynnik rosyjski a bezpieczeństwo europejskie


Jan Truszczyński


Polska–Niemcy a integracja europejska (s. 265)

Wprowadzenie 
1. Geneza polskiej drogi do integracji europejskiej 
1.1. Polskie oczekiwania wobec RFN 
1.2. RFN wobec układu stowarzyszeniowego Polski z WE
1.3. RFN a polskie aspiracje akcesyjne 
2. RFN jako adwokat Polski w staraniach o przyjęcie do Unii Europejskiej. Wyobrażenia a rzeczywistość  
3. RFN wobec procesu akcesyjnego państw Europy Środkowej i Wschodniej. Tożsamość celów a odmienność interesów 
4. Rokowania akcesyjne a polsko-niemiecka wspólnota interesów 
4.1. Problem swobodnego przepływu pracowników
4.2. Problemy Wspólnej Polityki Rolnej 
4.3. Problemy budżetowe 
4.4. Problemy nabywania w Polsce ziemi przez cudzoziemców 
5. Bilans procesu akcesyjnego 
6. Polsko-niemiecka wspólnota interesów w procesie przygotowania europejskiego traktatu konstytucyjnego 
7. Napięcia w sferze implementacji polsko-niemieckiej
wspólnoty interesów  
8. Polsko-niemiecka wspólnota interesów a Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE 
8.1. Problem stosunków z Rosją
8.2. Problem stosunków z Ukrainą i innymi państwami WNP 
9. Kontrowersje wokół unijnej składki
Uwagi końcowe 


Witold M. Góralski


Polsko-niemiecka wspólnota interesów. Geneza, dokonania, zagrożenia (s. 303)

Wprowadzenie 
1. Bońska polityka modus vivendi a stosunki z PRL
2. Budowanie podstaw normalności w stosunkach polsko-niemieckich 
3. Geneza polsko-niemieckiej wspólnoty interesów 
3.1. Polska opcja zachodnia a stosunki z RFN 
3.2. Spór o uznanie granicy na Odrze i Nysie w procesie „2+4” 
3.3. Programowa koncepcja polsko-niemieckiej wspólnoty interesów
4. Droga Polski przez Niemcy do Europy 
4.1. Polska–Niemcy–NATO 
4.2. Polska–Niemcy–Unia Europejska
5. Znaczenie polsko-niemieckiego pojednania dla stosunków między RP a RFN 
5.1. Źródła polsko-niemieckiego pojednania 
5.2. Polsko-niemieckie pojednanie jako wartość polityczna 
5.3. System wartości polsko-niemieckiego pojednania 
5.4. Prawnomiędzynarodowy zapis polsko-niemieckiego pojednania 
6. Polsko-niemieckie pojednanie a wspólnota interesów 
7. Konflikty i zagrożenia w stosunkach polsko-niemieckich po 2004 r. 
7.1. Spór o reparacje i odszkodowania 
7.2. Źródła zagrożeń w stosunkach polsko-niemieckich 

Konkluzje (s. 344)

 

Część II - Dokumenty

Remigiusz A. Henczel


Wstęp do części dokumentacyjnej (s. 351)

 

Dokumenty (s. 355)

O autorach (s. 395)

Brand
Symbol
ISBN 978-83-89607-24-9
Producer code
ISBN 978-83-89607-24-9
Series
Author
Góralski Witold M.
Publication date
2007
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
IdoSell Trusted Reviews
4.82 / 5.00 184 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-18
Zamówiłem wiele ciężkich książek, a mimo to użyłaliscie bardzo cienkiego opakowania. Kiedy odebrałem paczkę od kuriera, paczka była już uszkodzona. Książki były w porządku. Powinniliscie użyć lepszego opakowania.
2024-07-17
5
pixel